Reclamatie en retournering van goederen:


Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.

In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retourgehaald, resp. retourgenomen nadat vooraf overleg met één onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermede accoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is.

Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt, is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

In gevallen uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retourgenomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zgn. ‘crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum € 7 (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € 3), met dien verstande dat voor goederen met een waarde van dan € 225 een vast bedrag van € 12 per stuk in rekening wordt gebracht.

Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving ‘crediteringskosten’ (omvattende vracht- en administratiekosten).

Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Aan het laden
Aan het laden